Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Polarico Oy
Y-tunnus: 2490890-2

Yhteydenotot tietosuoja-asioihin liittyen

Heikki Johansson
sähköposti: asiakaspalvelu (a) valokuvaajat.fi

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
  • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakas- tai sopimussuhteeseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat Rekisterinpitäjän verkkopalveluiden tarjoaminen käyttäjille ja näihin palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ja kumppanuuksien ylläpito, palveluiden kehittäminen, palveluiden suoramarkkinointi, yhteydenotto henkilöön sekä mahdollisten markkinatutkimusten tekeminen.

Huomioithan, että kaikki suoramarkkinointitoimenpiteet eivät edellytä nimenomaista suostumusta. Voimme esimerkiksi lähettää sinulle sähköpostia olemassa olevan asiakkuuden perusteella markkinoidaksemme tuotteita tai palveluita, jotka ovat samaan tuoteryhmään kuuluvia tai muuten vastaavia kuin jo tilaamasi tuote tai palvelu. Voimme myös lähettää sinulle sähköpostia työsähköpostiisi asemasi perusteella ilman suostumusta tilanteissa, joissa markkinoitava tuote tai palvelu liittyy työtehtäviisi.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käyttäjistä käsitellään kaikkia tai osaa seuraavista tiedoista:

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, palveluissa tekemäsi tai niiden avulla tehdyt tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät tiedot ja tapahtumat, tilaukset ja ostot, lisätyt kuvat, omalla nimelläsi annetut viestit ja arvostelut, palveluiden käyttöön liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat, yhteydenotot ja keskustelut, tekniset tunnistamistiedot.

Rekisteröidyistä palveluntarjoajina toimivista kumppaneista käsitellään kaikkia tai osaa seuraavista tiedoista:

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, henkilötunnus, syntymäaika, verotunnisteet, palveluiden käyttöön liittyvät käyttäjätunnukset ja salasanat, palveluihin lisätyt valokuvat, yrityksen perustiedot ja osoitteet, yrityksen päättäjätiedot, yhteistyösopimukset ja niihin liittyvät tilaukset, maksutiedot, palveluissa tarjotut yrityksen tuotteet ja palvelut, laskutustiedot, yhteydenotot ja keskustelut, tekniset tunnistamistiedot.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja 4 vuoden ajan käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen ja palveluntarjoajina toimivien käyttäjien henkilötietoja 7 vuotta viimeisen kirjautumisen jälkeen. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot 6 kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti. 

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi (esimerkiksi verotus, laskutus ja kirjanpito).

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Ilmainen // Nopea // Luotettava // Vertaile kuvaajat tästä

Kilpailuta valokuvaajat tästä